همکاران مدرسه

شماره 185 :اقدام پژوهی چگونه توانستم همکاران مدرسه را به درس پژوهی علاقه مند سازم ؟

شماره 185 :اقدام پژوهی چگونه توانستم همکاران مدرسه را به درس پژوهی علاقه مند سازم ؟

اقدام پژوهی چگونه توانستم همکاران مدرسه را به درس پژوهی علاقه مند سازم ؟ معرفی : اقدام پژوهی چگونه توانستم  همکاران مدرسه  را به درس پژوهی علاقه مند سازم ؟ – مناسب برای همه مقاطع –  بصورت ورد و قابل ویرایش – تعداد صفحات  28صفحه ، قیمت 3000(سه هزار تومان) تومان...

 696 views

شماره 295 :اقدام پژوهی چگونه توانستم با بکارگیری اصول مدیریتی S5 همکاران مدرسه را توانمند تر کنم؟

شماره 295 :اقدام پژوهی چگونه توانستم با بکارگیری اصول مدیریتی S5 همکاران مدرسه را توانمند تر کنم؟

اقدام پژوهی چگونه توانستم با بکارگیری اصول مدیریتی S5 همکاران مدرسه را توانمند تر کنم معرفی : اقدام پژوهی چگونه توانستم با بکارگیری اصول مدیریتی S5 همکاران مدرسه را توانمند تر کنم . به صورت ورد و قابل ویرایش – تعداد صفحات  بیست ودو صفحه ، قیمت 3000(سه هزار تومان) تومان فهرست...

 563 views