آوریل 2018

سوالات استخدامی آموزش و پرورش

دانلود نمونه سوالات تخصصی و عمومی هنر آموز صنایع چوب آموزش و پرورش

دانلود نمونه سوالات تخصصی و عمومی هنر آموز صنایع چوب آموزش و پرورش   سوالات تخصصی موجود در این بسته: ۲۰۰ نمونه سوال روانشناسی تربیتی / سوالات استاندارد و پر تکرار (همراه با پاسخنامه) ۲۰۰ نمونه سوال روش ها و فنون تدریس / سوالات استاندارد و پر تکرار (همراه با پاسخنامه) ۲۰۰...

 101 views " کد پنجاه درصد تخفیف bahar1400 "

سوالات استخدامی آموزش و پرورش

نمونه سوالات تخصصی و عمومی هنر آموز نقشه برداری آموزش و پرورش

نمونه سوالات تخصصی و عمومی هنر آموز نقشه برداری آموزش و پرورش   سوالات تخصصی موجود در این بسته: ۲۰۰ نمونه سوال روانشناسی تربیتی / سوالات استاندارد و پر تکرار (همراه با پاسخنامه) ۲۰۰ نمونه سوال روش ها و فنون تدریس / سوالات استاندارد و پر تکرار (همراه با پاسخنامه) ۲۰۰ نمونه...

 57 views " کد پنجاه درصد تخفیف bahar1400 "

سوالات استخدامی آموزش و پرورش

نمونه سوالات تخصصی و عمومی هنر آموز صنایع نساجی آموزش و پرورش

نمونه سوالات تخصصی و عمومی هنر آموز صنایع نساجی آموزش و پرورش   سوالات تخصصی موجود در این بسته: ۲۰۰ نمونه سوال روانشناسی تربیتی / سوالات استاندارد و پر تکرار (همراه با پاسخنامه) ۲۰۰ نمونه سوال روش ها و فنون تدریس / سوالات استاندارد و پر تکرار (همراه با پاسخنامه) ۲۰۰ نمونه...

 97 views " کد پنجاه درصد تخفیف bahar1400 "

سوالات استخدامی آموزش و پرورش

دانلود نمونه سوالات تخصصی و عمومی هنر آموز ماشین های کشاورزی آموزش و پرورش

دانلود نمونه سوالات تخصصی و عمومی هنر آموز ماشین های کشاورزی آموزش و پرورش   سوالات تخصصی موجود در این بسته: ۲۰۰ نمونه سوال روانشناسی تربیتی / سوالات استاندارد و پر تکرار (همراه با پاسخنامه) ۲۰۰ نمونه سوال روش ها و فنون تدریس / سوالات استاندارد و پر تکرار (همراه با پاسخنامه)...

 171 views " کد پنجاه درصد تخفیف bahar1400 "

سوالات استخدامی آموزش و پرورش

دانلود نمونه سوالات تخصصی و عمومی کارشناس آمار آموزش و پرورش

دانلود نمونه سوالات تخصصی و عمومی کارشناس آمار آموزش و پرورش   سوالات تخصصی موجود در این بسته: ۲۰۰ نمونه سوال روانشناسی تربیتی / سوالات استاندارد و پر تکرار (همراه با پاسخنامه) ۲۰۰ نمونه سوال روش ها و فنون تدریس / سوالات استاندارد و پر تکرار (همراه با پاسخنامه) ۲۰۰ نمونه سوال...

 66 views " کد پنجاه درصد تخفیف bahar1400 "

سوالات استخدامی آموزش و پرورش

نمونه سوالات تخصصی و عمومی کارشناس امور حقوقی آموزش و پرورش

نمونه سوالات تخصصی و عمومی کارشناس امور حقوقی آموزش و پرورش   سوالات تخصصی موجود در این بسته: ۲۰۰ نمونه سوال روانشناسی تربیتی / سوالات استاندارد و پر تکرار (همراه با پاسخنامه) ۲۰۰ نمونه سوال روش ها و فنون تدریس / سوالات استاندارد و پر تکرار (همراه با پاسخنامه) ۲۰۰ نمونه سوال...

 62 views " کد پنجاه درصد تخفیف bahar1400 "

سوالات استخدامی آموزش و پرورش

دانلود نمونه سوالات تخصصی و عمومی مشاور تحصیلی آموزش و پرورش

دانلود نمونه سوالات تخصصی و عمومی مشاور تحصیلی آموزش و پرورش محتوای این بسته شامل موارد زیر می باشد : – رشته: مشاور تحصیلی – تاریخ آزمون: دفترچه سوالات عمومی شامل سالهای ٨۴ و ٨۶ و ٨٩ – دفترچه سوالات تخصصی تاریخ ١٣٨٩/٣/٧   سوالات تخصصی موجود در این بسته: ۲۰۰ نمونه...

 81 views " کد پنجاه درصد تخفیف bahar1400 "

سوالات استخدامی آموزش و پرورش

نمونه سوالات تخصصی و عمومی دبیر ورزش آموزش و پرورش

نمونه سوالات تخصصی و عمومی دبیر ورزش آموزش و پرورش محتوای این بسته شامل موارد زیر می باشد : – رشته: دبیر ورزش – تاریخ آزمون: دفترچه سوالات عمومی شامل سالهای ٨۴ و ٨۶ و ٨٩ – دفترچه سوالات تخصصی تاریخ ١٣٨٩/٣/٧   سوالات تخصصی موجود در این بسته: ۲۰۰ نمونه سوال روانشناسی...

 55 views " کد پنجاه درصد تخفیف bahar1400 "

سوالات استخدامی آموزش و پرورش

دانلود سوالات تخصصی و عمومی آموزگار ابتدایی آموزش و پرورش

دانلود سوالات تخصصی و عمومی آموزگار ابتدایی آموزش و پرورش محتوای این بسته شامل موارد زیر می باشد : – رشته: آموزگار دوره ابتدایی – تاریخ آزمون: دفترچه سوالات عمومی شامل سالهای ٨۴ و ٨۶ و ٨٩ – دفترچه سوالات تخصصی تاریخ ١٣٨٩/٣/٧   سوالات تخصصی موجود در این بسته: ۲۰۰ نمونه...

 95 views " کد پنجاه درصد تخفیف bahar1400 "

سوالات استخدامی آموزش و پرورش

دانلود نمونه سوالات استخدامی مربیان پیش دبستانی آموزش و پرورش

دانلود نمونه سوالات استخدامی مربیان پیش دبستانی آموزش و پرورش   محتوای این بسته شامل موارد زیر می باشد : – تاریخ آزمون: دفترچه سوالات عمومی شامل سالهای ٨۴ و ٨۶ و ٨٩ – ٣ دفترچه سوال عمومی (۶٠ سوال سال ٨۴ / ۶٠ سوال سال ٨۶ / ١٠٠ سوال سال...

 71 views " کد پنجاه درصد تخفیف bahar1400 "