شماره 81 : اقدام پژوهی راه حل ها و راهکارهای اصلاح رفتارهای غیرمتعـارف و نابهــنجار دانش آمــوزان

اقدام پژوهی راه حل ها و راهکارهای اصلاح رفتارهای غیرمتعـارف و نابهــنجار دانش آمــوزان

معرفی :

 

راه حل ها و راهکارهای  اصلاح رفتارهای غیرمتعـارف و نابهــنجار دانش آمــوزان

.فایل بصورت ورد (word ) و قابل ویرایش – تعداد صفحات بیست و هشت صفحه –  قیمت فقط  سه هزار تومان

 

 

چكيده
شايد بتوان گفت كه فحش وناسزا گفتن در بين نوجوانان يكي از دغدغه هايي است كه خانواده ها از ان رنج مي برند چرا كه نگران آينده فرزندشان  ميباشند دراين تحقيق سعي بر آن شده است كه  عوامل ايجاد اين رفتار و راه حل هاي اساسي براي كاهش اين رفتار  نامتعارف بيان شود.من در اين تحقيق  ابتدا به بيان   موضوع تحقيق پرداختم  وسپس  باتوصيف وضعيت موجود به بيان مسئله   وجمع آوري شواهدي مبني بروجود مشكل يا همان مسئله پرداختم بعد از آن  به گرد اوري اطلاعات  از طريق مشاهده وياداشت برداري   وهمچنين از يافته هاي علمي ديگران استفاده شده است وبا استفاده از شيوه شش پرسش  يافته ها تجزيه و تحليل شده است راه حل هاي پيشنهادي  با مشاركت همكاران  بيان شده وپس از اعتبار سنجي توسط همكاران وشوراي دبيران   به مدت دو هفته  روز اجرا گرديد وبعداز ان مدت دوبار ه مورد ارزيابي قرار گرفت  ودر نهايت  نتيجه گيري منطقي  صورت گرفت   كه نتايج آن در اين تحقيق بيان شده است

واژگان کلیدی :
دانش آموز – رفتار نامتعارف – نا سزاگویی – پرخاشگری

 

فهرست مطالب

چكيده

واژگان کلیدی :

مقدمه

توصيف وضعيت موجود

تعريف واژگان

گرد آوري  اطلاعات (شواهد 1)

مشاهده

شیوه های مشاهده

الف ) مشاهده با استفاده از شیوه آماری

هفته اول

مصاحبه:

يافته هاي علمي

عوامل موثر بر پرخاشگري

به طور كلى، عوامل مؤثر بر پرخاشگرى را به سه دسته مى توان تقسيم كرد:

الف – عوامل زيست شناختى

1 موجب تغييرات بدخلقى مى گردد و بر بروز رفتارهاى هيجانى از جمله پرخاشگرى تاثير دارد، اشاره كرد;

2.گرما: براى مثال، پژوهش هاى بارون و بل در 1977;

3.برانگيختگى جنسى: براى مثال، پژوهش هاى بارون وبريانت (Bryant, J. H. ;1972)

4.الكل: براى مثال، پژوهش هاى لئونارد (Leonard, D. G. B. 1983)

ب – عوامل روان شناختى

1.افسردگى: براى مثال، پژوهش هاى بوهيم (Bohime, D. 1966)

2.الگوى شخصيت: براى مثال، پژوهش هاى ماتيوس) ;(Mattews, K.A.1989)

3.تاثير حرمت خود: براى مثال، پژوهش هاى رنزى ;(Renzi, D. 1984)

4.تاثير احساس گناه: (38) براى مثال، پژوهش هاى مانزى (Manzy, H. 1991)

ج – عوامل فرهنگى – اجتماعى – اقتصادى و محيطى

1.خانواده: براى مثال، پژوهش هاى فريم ;(Frame, N. 1974)

2.تسليح: وقتى فرد مسلح باشد، امكان رفتار پرخاشگرانه در او تقويت مى شود.براى مثال، پژوهش هاى بركوويتز در 1974;

3.فقر: براى مثال، پژوهش هاى ويليامز ;(Williamz, R. L. 1984)

4.تاثيرات الگويى: براى مثال، پژوهش هاى بندورا در 1973;

5.تاثيرات پاداش و تاييد اجتماعى: براى مثال، پژوهش هاى بندورا در 1973 كه در نظريه يادگيرى اجتماعى مطرح شد;

6.تاثيروسايل ارتباطجمعى: براى مثال، پژوهش هاى بركوويتز در 1984. (39

عوامل خانوادگی پرخاشگری

عوامل محیطی (اجتماعی – فرهنگی)

زیان های پرخاشگری

ورزش راهکاری مناسب

پيشينه تحقيق

تجزيه وتحليل داده ها

انتخاب راه حل يا راه حل هاي  موقتي

اعتبار بخشي راه حل

نحوه اجراء

شواهد 2

توصيف وضعيت مطلوب

ارزشيابي تاثير اقدام جديد وتعيين اعتبار

پيشنهادات

منابع

.

.

3,000 تومان – دانلود