شماره 55 : اقدام پژوهی چگونه می توان با آموزش مهارت هاو روشهای زندگی سلامت روحی و روانی دانش آموزان را تقویت نمایم؟

اقدام پژوهی چگونه می توان با آموزش مهارت هاو روشهای زندگی سلامت روحی و روانی دانش آموزان را تقویت نمایم

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه می توان با آموزش مهارت هاو روشهای زندگی سلامت روحی و روانی دانش آموزان را تقویت نمود، تمامی مقاطع.فایل بصورت ورد (word ) و قابل ویرایش – تعداد صفحات پنجاه و پنج  صفحه – همراه با پرسشنامه و کامل -قیمت فقط  سه هزار تومان

 

 

چکیده
پژوهش حاضر مربوط به این است که چگونه می توان با آموزش مهارت ها و روشهای زندگی سلامت روحی و روانی دانش آموزان را تقویت نمود. جامعه آماری تعداد 15 نفر از دانش آموزان دختر هنرستان حرفه ای حاج قاسم عاشوری است که در سال تحصیلی 92-91 مشغول به تحصیل بودند. پرسشنامه مورد استفاده برای تعیین منبع کنترل درونی و بیرونی دانش آموزان پرسشنامه منبع کنترل (لونسون) و پرسشنامه مورد استفاده برای تعیین میزان سلامت روان پرسشنامه سلامت عمومی کلدبرگ بود که ابتدا دو پرسشنامه قبل از اجرای کلاس مهارت های زندگی در اختیار دانش آموزان قرار گرفت و پس از بررسی نتایج این پرسشنامه ها به مدت 4 هفته در هر هفته 2 جلسه مجموعاً 8 جلسه در ماه برای دانش آموزان کلاس مهارت های زندگی برگزار گردید و پس از پایان کلاسها مجدداً آزمون سلامت عمومی کلدبرگ از دانش آموزان انجام گرفت. نتایج حاصل از بررسی های پس آزمون و پیش آزمون نشان دهنده تاثیر مثبت آموزش مهارت های زندگی بر تقویت سلامت روان دانش آموزان بود از نتایج پژوهش می توان در جهت تقویت سلامت روان دانش آموزان در سنین نوجوانی و جوانی در مدارس استفاده نمود و آن را در جامعه نهادینه نمود.

 

 

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

توصیف وضعیت موجود:

شواهد1

تعاریف علمی متغیرهای پژوهش

تعریف علمی «سلامت روان»

تعریف علمی «منبع کنترل»

ابزارهای اطلاعاتی

ابزارهای اندازه گیری پژوهش

1. پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ (GHQ)

2.پرسشنامه منبع کنترل لونسون

یافته های علمی

ابعاد مهارتهای زندگی

تعریف منبع کنترل

مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش

تعریف مهارتهای زندگی

جمع بندی و نتیجه گیری از پیشینه پژوهش

تجزیه وتحلیل وتفسیر داده ها

بهداشت روانی و اهمیت پیشگیری اولیه در مدارس

ضمائم

پیوست شماره 2

فهرست منابع

.

.

30,000 ریال – دانلود