شماره 309 :اقدام پژوهی چگونه توانستم با استفاده از طرح همیار معلم یادگیری دانش آموزان در درس فیزیک را افزایش دهم؟

اقدام پژوهی چگونه توانستم با استفاده از طرح همیار معلم یادگیری دانش آموزان در درس فیزیک را افزایش دهم

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم با استفاده از طرح همیار معلم یادگیری دانش آموزان در درس فیزیک را افزایش دهم ؟-   بصورت ورد و قابل ویرایش – تعداد صفحات  بیست و هفت  صفحه ، قیمت 3000(سه هزار تومان) تومان

 

 

فهرست مطالب

چكيده :

نکات کلیدی :

مقدمه :

بيان مسئله :

توصيف وضع موجود

اهداف پژوهش :

هدف اصلی :

اهداف جزئی :

گردآوری اطلاعات و شواهد 1 :

الف) مشاهده نمرات :

اولین گام جهت پیدا کردن دلایل مشکلات مشاهدات از خود دانش آموزان بود .

ب) مصاحبه:

ج) پرسشنامه:

د – مطالعات در زمینه علل ضعف فیزیک

الف) عوامل ضعف آموزش درس فیزیک كه مربوط به محتواي كتاب‌هاي درسي ابتدايي مي‌باشد.

1ـ محدوديت زمان:

2ـ محدودكردن معلم در انتخاب محتوا و فعاليت مناسب

3ـ عدم هماهنگي در ارائه مطالب محتواي درس:

4ـ  محتوای کتب درسی

ب) عوامل ضعف آموزش فیزیک مربوط به خود دانش‌آموز

ج) عوامل ضعف آموزش فیزیک مربوط به روش‌هاي آموزش:

د) علل ضعف آموزش فیزیک كه مربوط به معلمان است:

هـ) چند عامل ديگر از عوامل ضعف آموزش فیزیک

تجزیه و تحلیل اطلاعات :

ارائه راه حل های موقتی :

انتخاب بهترین راه حل و اجرای آن

مزاياي طرح هميار معلم:

ويژگي هاي طرح هميار معلم (پيشنهادها):

مراحل اجراي طرح:

مزاياي طرح:

نحوه روش تدریس همیار در کلاس

” وظايف گروهها :

” وظايف ساير دانش آموزان

” وظايف بنده به عنوان دبیر

گردآوری اطلاعات (شواهد 2)

الف – مشاهده رفتار دانش اموزان

ب – به مشاهده نمرات

اعتبار سنجی :

بيان محدوديتها و موانع

نتیجه گیری

پیشنهادات

فهرست منابع

 273 views

0/5 (0 Reviews)