شماره 304 :اقدام پژوهی چگونه توانستم با کمک روش های مناسب مهارت های طناب زنی را در دانش آموزان تقویت کنم؟

اقدام پژوهی چگونه توانستم با کمک روش های مناسب مهارت های طناب زنی را در دانش آموزان تقویت کنم

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم با کمک روش های مناسب  مهارت های طناب زنی را در دانش آموزان تقویت کنم ؟

بصورت ورد و قابل ویرایش – تعداد صفحات   بیست و شش صفحه ، قیمت 2000 ( دو  هزار تومان ) تومان

فهرست مطالب در زیر آمده است :

 

 

فهرست مطالب

چکیده :

نکات کلیدی :

مقدمه

اهمیت مساله :

توصیف وضعیت موجود :

اهداف پژوهش :

هدف اصلی :

اهداف جزئی :

جمع آور ی اطلاعات ( شواهد 1)

الف – مشاهده :

ب –  یادداشت تعداد طناب زدن در سی چهل ثانیه

نمودار تعداد طناب زدن دانش آموزان :

ج– مصاحبه با دانش آموزان بوسیله پرسشنامه

ه – مصاحبه با مربیان ورزش سال قبل

و – مطالعه مقالات و کتاب ها و پیشینه تحقیق

فواید و اثرات ورزش  طناب زنی

ویژگیهای خاص رشته طناب زنی

محدودیت ها و پشگیری از آسیب دیدگی در ورزش طناب زنی

تجزیه و تحلیل اطلاعات

ارائه راه حل های موقت :

اجرای راه حل ها :

گردآوری اطلاعات  شواهد 2 :

الف – مشاهده :

ب –  یادداشت تعداد طناب زدن در سی چهل ثانیه

نمودار تعداد طناب زدن دانش آموزان :

ج – مصاحبه با والدین دانش آموزان

اعتبار سنجی :

محدودیت های تحقیق :

نتیجه گیری

پیشنهادات :

منابع

پیوست ها :

1 – انواع طناب زنی :

2 – انواع تمرینات برای تقویت عضلانی و هماهنگی

 

20,000 ریال – خرید