شماره 300 :اقدام پژوهی چگونه توانستم اضطراب یکی از دانش آموزان را با روش های تلفیقی کاهش و آن را برطرف سازم؟

اقدام پژوهی چگونه توانستم اضطراب یکی از دانش آموزان را با روش های تلفیقی کاهش و آن را برطرف سازم

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم اضطراب یکی از دانش آموزان را با روش های تلفیقی کاهش و آن را برطرف سازم

– به صورت ورد و قابل ویرایش – تعداد صفحات  بیست و شش صفحه ، قیمت 2000 (دو هزار تومان)

فهرست مطالب در زیر آمده است :

 

فهرست مطالب

چکیده :

نکات کلیدی :

مقدمه:

تعريفي از اضطراب:

بيان مساله و اهمیت آن:

توصیف وضع موجود:

موضوع اقدام پژوهی  :

اهداف اقدام پژوهی :

هدف اصلی :

اهداف فرعی :

پشينه تحقيق :

تحقيقات انجام شده در داخل

گرد آوري شواهد يك

1 – شواهد کیفی

الف –  مشاهده  رفتار علی :

تشانه های اضطراب در او شامل :

ب – مصاحبه با علی :

ج –   مصاحبه با معاون مدرسه:

د – مصاحبه با مادر علی

2 –  شواهد کمی :

پرسشنامه به دانش آموز

گردآوری اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای و مقالات :

الف – تحقيقات انجام شده در خارج از كشور

استرس

ج) توانمندی خود

درمان:

تجزیه و تحلیل اطلاعات :

راه حلهای پیشنهادی

اجرای راه حل:

گرد آوري شواهد 2

اعتبار سنجی به اقدامات انجام شده :

نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع و مآخذ:

 783 views

0/5 (0 Reviews)