شماره 296 :اقدام پژوهی چگونه توانستم سلامت و بهداشت روانی دانش آموزان را ارتقاء دهم؟

اقدام پژوهی چگونه توانستم سلامت و بهداشت روانی دانش آموزان را ارتقاء دهم

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم سلامت و  بهداشت روانی دانش آموزان را  ارتقاء دهم . به صورت ورد و قابل ویرایش – تعداد صفحات  سی و یک صفحه ، قیمت 3000(سه هزار تومان) تومان

فهرست مطالب در زیر آمده است :

 

 

فهرست مطالب

چکیده :

واژه های کلیدی :

مقدمه :

– پاسخ به نیازهای روانی کودک.

گردآوری اطلاعات (شواهد1) :

تجزیه وتحلیل وتفسیردادهها:

انتخاب راه حل جدید:

1-اقدامات مؤثرجهت ارضای نیازهای عاطفی وروان یدانش آموزان:

2- اقدامات آموزشی مؤثردرافزایش سطح آگاهی خانواده هاازمسائل تربیتی وپیگیری مشکلاتآنان:

3-اقدامات جنبی وفعالیتهای مکمل وشادی آور:

4-استفادهازفعالیتهایخلاقانهوهنریمتنوعازقبیلنقاشی،کلاژ (وصلهگری) ،کاردستیوسفالگری.

چگونگیاجرایراهحلهایجدیدونظارتبرآنها :

گردآوریاطلاعات (شواهد2):

ارزیابیتأثیراقدامجدیدوتعییناعتبارآن :

تجدیدنظرونتایج :

پیشنهادها :

پیوستها

جدولشمارهی1« جدولمربوطبهوضعیتخانوادگیدانشآموزان»

جدول شمارهی2« جدول مربوط به وضعیتتحصیلیدانشآموزان»

جدولشمارهی3« جدولمربوطبهمشاغلپدران»

منابعومآخذ:

 747 views

0/5 (0 Reviews)