شماره 292 :اقدام پژوهی چگونه توانستم توانایی دانش آموزان در حفظ اصطلاحات درس جغرافی دبیرستان افزایش دهم؟

اقدام پژوهی چگونه توانستم توانایی دانش آموزان در حفظ اصطلاحات درس جغرافی دبیرستان افزایش دهم؟

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم توانایی دانش آموزان در حفظ اصطلاحات درس جغرافی دبیرستان افزایش دهم    – مناسب برای دوره  متوسطه دوم و دبیرستان درس زیست شناسی   –  بصورت ورد و قابل ویرایش – تعداد صفحات  بیست  صفحه ، قیمت 3000(سه هزار تومان) تومان

فهرست مطالب در زیر آمده است :

 

 

فهرست مطالب

چکیده

نکات کلیدی

مقدمه و توصیف وضعیت موجود

اهداف اقدام پژوهی:

هدف اختصاصی :

اهداف جزئی :

گردآو.ری شواهد 1 :

تجزیه وتحلیل اطلاعات :

ارائه راهکارهای موقت :

اجرای راه حل جدید :

*  مراحل طراحی جدول ها :

گردآوری شواهد 2 :

اعتبار بخشی و ارزیابی :

نتیجه گیری وپیشنهادات :

30,000 ریال – دانلود

پیشنهاد به دانش آموزان برای مطالعه درس جغرافیا

منابع :

اقدام پژوهی
اقدام پژوهی کوله پشتی
اقدام پژوهی آموزش و پرورش
اقدام پژوهی دبیر جغرافی