شماره 276 :اقدام پژوهی چگونه توانستم ضعف پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان را در درس جبر و هندسه تحلیلی جبران نمایم؟

اقدام پژوهی چگونه توانستم ضعف پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان را در درس جبر و هندسه تحلیلی جبران نمایم

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم ضعف  پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان را در درس جبر و هندسه تحلیلی جبران نمایم . – بصورت ورد و قابل ویرایش – تعداد صفحات  بیست و هفت صفحه ، قیمت 3000(سه هزار تومان) تومان

فهرست مطالب در زیر آمده است :

 

 

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

توصیف وضعیت موجود

گردآوری اطلاعات و شواهد 1 :

الف) مشاهده:

اولین گام جهت پیدا کردن دلایل مشکلات مشاهدات از خود دانش آموزان بود .

ب) مصاحبه:

ج) پرسشنامه:

د – مطالعات در زمینه علل ضعف ریاضی

الف) عوامل ضعف آموزش درس رياضي كه مربوط به محتواي كتاب‌هاي درسي ابتدايي مي‌باشد.

1ـ محدوديت زمان:

2ـ محدودكردن معلم در انتخاب محتوا و فعاليت مناسب

3ـ عدم هماهنگي در ارائه مطالب محتواي درس:

4ـ  محتوای کتب درسی

ب) عوامل ضعف آموزش رياضي مربوط به خود دانش‌آموز

ج) عوامل ضعف آموزش رياضي مربوط به روش‌هاي آموزش:

د) علل ضعف آموزش رياضي كه مربوط به معلمان است:

هـ) چند عامل ديگر از عوامل ضعف آموزش رياضي

1ـ نقش فضا و مكان:

2ـ نقش خانواده:

3ـ كلاس‌هاي خصوصي:

4ـ در اختيارنبودن يافته‌هاي علمي رياضي:

5ـ كمبود تكنولوژي:

6ـ عدم توجه به طرحواره‌ در تدريس و طراحي يك مفهوم

تجزیه و تحلیل اطلاعات

راه حل های پیشنهادی

1.   پرورش دقّت و تقویت حافظه دیداری و شنیداری

3.   ایجاد شادی و نشاط در زنگ های دروس ریاضی

3- ايجاد انگيزه در دانش آموزان

4 – مشاركت دانش آموز مهم ترين روش ايجاد انگيزه

6- برگزاری کلاس های تقویتی در شیفت بعد از ظهر

7 – روشن کردن هدف مبحث ریاضی قبل از تدریس

انتخاب راه حل‌ها

چگونگی اجرای راه های جدید :

گرد آوری شواهد دو

1 – نمرات دانش آموزان در مفاهیم پایه ای :

2 – نمرات دانش آموزان در مباحث اصلی جبر و هدسه تحلیلی

3 – حالات دانش آموزان در کلاس بعد از اجرای راه حل

ارزشيابي واعتباربخشي

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ