شماره 261 : اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان را به درس هنر علاقه مند کنم؟

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان را به درس هنر علاقه مند کنم؟

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان  را به درس هنر علاقه مند کنم ؟.بصورت ورد و قابل ویرایش – تعداد صفحات  بیست و نه صفحه ، قیمت 3000(سه هزار تومان) تومان

فهرست مطالب در زیر آمده است :

 

 

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بیان مسأله

توصیف وضعیت موجود

دانش آموازنی سرزده از جمله:

تعریف و تبیین واژه هاي کلیدي

تعریف هنر از دیدگاه‌های مختلف

گرد آوري شواهد یک

الف) مشاهده:

ب) پرسشنامه:

ج) مصاحبه:

دبیر زبان:

دبیر ورزش :

دبیر ریاضی:

د) روش اسنادي:

پیشینه تحقیق

یافته های علمی

تعریف خلاقیت :

ويژگيهاي شخصيتي افراد خلاق :

نقش دبیر در پرورش خلاقيت:

تکنیک خلاقیت

تكنیك اسكمپر SCAMPER :

تجزیه و تحلیل

ارائه راه حل موقت

اجرای طرح جدید ونظارت بر آن

گردآوری شواهد دو

3,000 تومان – دانلود

ارزیابی نتایج

موانع و محدودیت ها

مشکلات و راهکارهای درس هنر در مقطع متوسطه اول:

پیشنهادات

منابع و ماخذ

ضمائم