شماره 254 :اقدام پژوهی چگونه توانستیم دانش آموزان بیش فعال کلاس چهارم ابتدایی را شناسایی و درمان کنیم؟

اقدام پژوهی چگونه توانستیم دانش آموزان بیش فعال کلاس چهارم ابتدایی را شناسایی و درمان کنیم

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستیم دانش آموزان بیش فعال کلاس چهارم ابتدایی را شناسایی و درمان کنیم .  –  بصورت ورد و قابل ویرایش – تعداد صفحات  بیست و چهار صفحه ، قیمت 3000(سه هزار تومان) تومان

فهرست مطالب در زیر آمده است :

 

فهرست مطالب

چکیده

اهمیت موضوع

مقدمه

بيان مسئله

توصيف وضعيت موجود

اهمیت وضرورت تحقیق

اهداف پژوهش

اهداف جزئی:

گرد آوري شواهد یک

1 – مشاهده

2 – پرسشنامه دانش آموزان

3- پرسشنامه به والدین

4 – صحبت های مشاور

5 – مطالعه

علائم بیش فعالی

عوارض بیش فعالی

سِیر بیش فعالی

درمانبیش فعالی

علائم بیش فعالی

تجزیه و تحلیل

تجزيه و تحليل وتفسيرداده ها:

انتخاب راه جدید به صورت موقّت

اعتبار بخشي به راه حل ها:

شیوه های اجرا:

شواهد 2

نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع