شماره 249 :اقدام پژوهی چگونه توانستم همکاران دبیرستان را نسبت به صرف صبحانه در مدرسه علاقه مند سازم؟

اقدام پژوهی چگونه توانستم همکاران دبیرستان را نسبت به صرف صبحانه در مدرسه علاقه مند سازم

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم همکاران دبیرستان را نسبت به صرف صبحانه در مدرسه علاقه مند سازم ؟ –  بصورت ورد و قابل ویرایش – تعداد صفحات  بیست صفحه ، قیمت 2500 تومان (دوهزارو پانصد تومان)

 

فهرست مطالب در زیر آمده است :

 

 

فهرست مطالب

چکیده

کلیدواژه :

مقدمه

بيان مسأله

توصيف  وضعيت موجود

گردآوری اطلاعات و شواهد1

تعریف صبحانه :

اهمیت صرف صبحانه :

اهمیت صبحانه از دیدگاه علمی:

الگوهای تغذیه

فواید مصرف صبحانه توسط معلمان و کادر اجرایی و آموزشی آموزشگاه

تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها

انتخاب راه حل موقتي

اعتبار بخشي به راه حل ها

شيوه هاي اجرا

توصيف وضع مطلوب يا (شواهد 2)

الف) شاخص هاي كيفي در موفقيت طرح

ب _ شاخص هاي كمي در موفقيت طرح

ارزيابي از راه حل هاي اجرا شده

نتيجه گيري

پيشنهادات كاربردي

منابع و مآخذ