شماره 242 : اقدام پژوهی چگونه توانستم مراقبت از ابزار آلات و سایت و اموال هنرستان را در هنر جویان نهادینه سازم

مراقبت از سایت و اموال هنرستان در هنرجویان

معرفی :

چگونه توانستم مراقبت از ابزار آلات و سایت و اموال هنرستان را در هنر جویان نهادینه سازم ؟ –  بصورت ورد و قابل ویرایش – تعداد صفحات  بیست و پنج صفحه ، قیمت 3000(سه هزار تومان) تومان

فهرست مطالب در زیر آمده است :

 

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..1

بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………..2

توصیف وضع موجود ………………………………………………………………………………………….. 3

گرد آوری شواهد یک…………………………………………………………………………………………… 5

گرد آوری داده ها…………………………………………………………………………………………………8

انتخاب راه حل…………………………………………………………………………………………………….10

گرد آوری شواهد دو…………………………………………………………………………………………….12

ارزشیابی و تاثیر اقدام جدید…………………………………………………………………………………… 12

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………19

منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………20

30,000 ریال – دانلود

اقدام پژوهی
اقدام پژوهی کوله پشتی
اقدام پژوهی هنرستان
اقدام پژوهی سرپرست کارگاه
مراقبت از سایت و اموال هنرستان در هنرجویان

 72 views

0/5 (0 Reviews)