شماره 233 :اقدام پژوهی چگونه توانستم شرکت دانش آموزان را در مسابقات معارف اسلامی و احکام و نماز جماعت رونق بخشم؟

اقدام پژوهی چگونه توانستم شرکت دانش آموزان را در مسابقات معارف اسلامی و احکام و نماز جماعت رونق بخشم

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم شرکت دانش آموزان  را در مسابقات معارف اسلامی و احکام و نماز جماعت رونق ببخشم؟-  بصورت ورد و قابل ویرایش – تعداد صفحات  بیست و هشت  صفحه ، قیمت 3000(سه هزار تومان) تومان

فهرست مطالب در زیر آمده است :

 

فهرست

چکیده3

مقدمه. 4

بیان مسئله. 5

توصيف وضعيت موجود :6

اهمیت موضوع :7

گرد آوري شواهد يك…. 8

از جمله مسائل موجود در مدرسه :8

تجزیه و تحلیل اطلاعات… 9

انتخاب راه حل مناسب… 9

اجراي راه حل با ذكر جزئيات و چگونگي اجرا :12

گرد آوري شواهد 2. 13

اعتبار سنجي اقدامات انجام شده  :14

چالشهای برنامه ای در امور تربیتی:15

چالش خانواده و مدرسه:18

چالش تضاد نسلی.. 18

کمبود وقت براي انجام فعاليت هاي پرورشي.. 19

نتيجه گيري و پيشنهادها :20

منابع

.

.

3,000 تومان – دانلود