شماره 215 : اقدام پژوهی چگونه به کمک روش های تدریس (اکتشافی و فعال ) دانش آموزان رابه ریاضی علاقمند کنم ؟

اقدام پژوهی چگونه به کمک روش های تدریس (اکتشافی و فعال ) دانش آموزان رابه ریاضی علاقمند کنم

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم به کمک روش های نوین تدریس (اکتشافی و فعال ) دانش آموزان پایه …. را به درس ریاضیات علاقه مند نمایم ؟   – مناسب برای دوره  متوسطه و ابتدایی  –  بصورت ورد و قابل ویرایش – تعداد صفحات  بیست و شش صفحه ، قیمت 3000(سه هزار تومان) تومان

فهرست مطالب در زیر آمده است :

 

 

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بيان مسـئله

توصیف وضع موجود

تعریف واژگان کلیدی

گرد آوری شواهد یک

شاخص هاي کيفي وضع موجود

شـاخص هـاي کـمي وضـع موجـود

راه حـل هـاي پيشـنهادي

اجـراي راه حـل هـا

اصول آموزش ریاضی در کلاس درس

روش کلامی (زبانی)

روش اکتشافی

محاسن روش اکتشافی از دیدگاه برونر:

روش فعال

سه اصل آموزش به روش فعال:

گرد آوری شواهد دو

منشاء حواس پرتي و عدم تمرکز

حواس پرتي يا منشاء ذهني و دروني دارد و يا منشاء بيروني و محيطي.

1-آمادگي براي مطالعه:

2-داشتن علاقه به مطالعه:

3- تعيين زمان و مكان مطالعه:

4- يادبگير كه بگويي «نه»:

5- ترك افكار منفي و داشتن افكار مثبت:

6- طرح سئوال:

7- آگاهي از شيوه هاي صحيح مطالعه و يادگيري:

تند خواني :

عبارت خواني :

خواندن اجمالي:

خواندن تجسسي:

پيشنهادا ت:

منابع و ماخذ

.

.

3,000 تومان – دانلود