شماره 210 : اقدام پژوهی چگونه کاربرد و تجلی اخلاق را که از مباحث مهم ادبیات تعلیمی است به دانش آموزان بیاموزیم؟

اقدام پژوهی چگونه کاربرد و تجلی اخلاق را که از مباحث مهم ادبیات تعلیمی است به دانش آموزان بیاموزیم؟

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم کاربرد و تجلی اخلاق را که از مباحث مهم ادبیات تعلیمی است به دانش آموزان پایه … آموزشگاه ….. بیاموزم؟  – مناسب برای همه دبیرستان و متوسطه دوره دوم –  بصورت ورد و قابل ویرایش – تعداد صفحات  بیست و پنج صفحه ، قیمت 3000(سه هزار تومان) تومان

فهرست مطالب در زیر آمده است :

 

 

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بيان مسئله

اهمیت موضوع :

پیشینه تحقیق :

غنا

توصیف وضع موجود:

گرد آوریِ اطلاعات ؛  شواهد 1 :

گرد آوریِ اطلاعات و روش های آنها

مشاهده

تجزيه وتحليل وتفسير داده ها

راه حل هاي پيشنهادي

اجراي طرح

گرد آوری اطلاعات ،شواهد 2

3,000 تومان – دانلود

نتیجه گيري

نقاط قوت و تاثیر گذار در تدریس :

آشنایی با روش های نوین تدریس :

تجلی اخلاق در ادبیات فارسی

نتیجه گیری

منابع