شماره 208 : اقدام پژوهی چگونه بوسیله راهکار های مدرسه محور از افت تحصیلی دانش آموزانم در درس ادبیات فارسی جلوگیری نمایم؟

اقدام پژوهی چگونه بوسیله راهکار های مدرسه محور از افت تحصیلی دانش آموزانم در درس ادبیات فارسی جلوگیری نمایم؟

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم بوسیله راهکار های مدرسه محور از افت تحصیلی دانش آموزانم در درس زبان و ادبیات فارسی جلوگیری نمایم؟   – مناسب برای همه دبیرستان و متوسطه دوره دوم –  بصورت ورد و قابل ویرایش – تعداد صفحات  بیست و پنج صفحه ، قیمت 3000(سه هزار تومان) تومان

فهرست مطالب در زیر آمده است :

 

 

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بيان مسئله:

اهمیت و ضرورت تحقیق :

توصیف وضع موجود:

پیشینه ی تحقیق درباره زبان و ادبیات فارسی

پیشینه ی تحقیق درباره افت تحصیلی:

گرد آوریِ اطلاعات ؛  شواهد 1 :

مشاهده

تجزيه وتحليل وتفسير داده ها

علل داخلی

مهمرین علل آموزشگاهی که باعث افت تحصیلی می شود عبارتند از :

مشکلات ادبیات و زبان فارسی

راه حل هاي پيشنهادي در نظام مدرسه محور :

اجراي طرح

گرد آوری اطلاعات ،شواهد 2

▪ اجرای ضعیف:

▪ فقدان حمایت:

● اقدامات آموزش و پرورش ایران در راستای سیاست مدرسه محوری

● موانع و مشکلات مدیریت مدرسه محور در ایران

● راهکارهای مشکلات اجرائی مدیریت مدرسه محور

نقاط قوت و تاثیر گذار در تدریس :

نقاط منفی و باز دارنده  در تدریس:

پیشنهادات  بهبود اوضاع درسی در ادبیات

نتیجه نهایی

منابع و مآخذ

.

.

3,000 تومان – دانلود