شماره 196 :اقدام پژوهی چگونه دانش آموزان را با استفاده از وسایل الکترونیکی به درس ریاضی علاقمند کنم؟

اقدام پژوهی چگونه دانش آموزان را با استفاده از وسایل الکترونیکی به درس ریاضی علاقمند کنم

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان پایه هشتم را با استفاده از وسایل الکترونیکی به درس ریاضی علاقمند کنم – مناسب برای همه مقاطع –  بصورت ورد و قابل ویرایش – تعداد صفحات  بیست و شش صفحه ، قیمت 3000(سه هزار تومان) تومان

 

فهرست مطالب در زیر امده است :

 

 

فهرست مطالب

چکیده

انگیزۀ اینجانب به عنوان دبیرریاضی مقطع ..

بیان وضعیت موجود

شناسایی مسئله

الف) مشاهده:

ب) مصاحبه:

ج) پرسشنامه:

پیشینۀ تحقیق:

اهداف تحقیق:

جمع آوری وتجزیه وتحلیل اطلاعات

جدول شماره3: ارزیابی دانش آموزان کلاس هشتم 1 جهت تغییر روش تدریس

چگونگی اجرا

نتایج حاصله

ارزشیابی اقدام جدید:

نتیجه گیری :

محدودیت ها

 

منابع ومآخذ