شماره 195 :اقدام پژوهی چگونه با برگزاری کلاس های مهارت های زندگی سلامت روانی دانش آموزان رابالا ببرم؟

اقدام پژوهی چگونه با برگزاری کلاس های مهارت های زندگی سلامت روانی دانش آموزان رابالا ببرم

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم با برگزاری کلاس های مهارت های زندگی و تبیین موضوع در بالا بردن سطح بهداشت و سلامت روان دانش آموزان سهمی داشته باشم؟   –   تعداد صفحات بیست و هفت صفحه –  بصورت ورد و قابل ویرایش – قیمت 4000   تومان – فهرست مطالب در زیر آمده است :

 

 

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بیان مسئله :

توصیف وضعیت موجود:

تعریف واژگان

تعاریف علمی متغیرهای پژوهش

تعریف علمی «مهارت های زندگی»:

تعریف علمی «سلامت روان»

گرد آوری شواهد یک

تجزیه و تحلیل اطلاعات

سایت ها

تجزیه وتحلیل وتفسیر داده ها

انتخاب راه حل موقتی

اجرای راه حل و نظارت برآن

گرد آوری شواهد دو

ارزشیابی تأثیر اقدام جدید

تجدید نظر و ارائه گزارش نهایی

مهمترین دستاورد این تجربه به قرار زیر بود:

بهداشت روانی و اهمیت پیشگیری اولیه در مدارس

جمع بندی و نتیجه گیری

پیشنهادات :

پیشنهادات کاربردی

فهرست منابع

.

.

40,000 ریال – دانلود