شماره 195 :اقدام پژوهی چگونه با برگزاری کلاس های مهارت های زندگی سلامت روانی دانش آموزان رابالا ببرم؟

اقدام پژوهی چگونه با برگزاری کلاس های مهارت های زندگی سلامت روانی دانش آموزان رابالا ببرم

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم با برگزاری کلاس های مهارت های زندگی و تبیین موضوع در بالا بردن سطح بهداشت و سلامت روان دانش آموزان سهمی داشته باشم؟   –   تعداد صفحات بیست و هفت صفحه –  بصورت ورد و قابل ویرایش – قیمت 4000   تومان – فهرست مطالب در زیر آمده است :

 

 

فهرست مطالب

چكيده

مقدمه

بیان مسئله :

توصیف وضعیت موجود:

تعريف واژگان

تعاريف علمي متغيرهاي پژوهش

تعريف علمي «مهارت هاي زندگي»:

تعريف علمي «سلامت روان»

گرد آوری شواهد یک

تجزیه و تحلیل اطلاعات

سایت ها

تجزیه وتحلیل وتفسیر داده ها

انتخاب راه حل موقتی

اجرای راه حل و نظارت برآن

گرد آوری شواهد دو

ارزشیابی تأثیر اقدام جدید

تجدید نظر و ارائه گزارش نهایی

مهمترین دستاورد این تجربه به قرار زیر بود:

بهداشت رواني و اهميت پيشگيري اوليه در مدارس

جمع بندي و نتيجه گيري

پيشنهادات :

پيشنهادات كاربردي

فهرست منابع

.

.

4,000 تومان – دانلود