شماره 193 :اقدام پژوهی چگونه توانستم بوسیله رویکرد پژوهش محور مطالعه صحیح و پیشرفت تحصیلی

اقدام پژوهی چگونه توانستم بوسیله رویکرد پژوهش محور مطالعه صحیح و پیشرفت تحصیلی

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم بوسیله رویکرد پژوهش محور زمینه ایجاد اصول مطالعه صحیح  را در دانش آموزانم فراهم آورده و به پیشرفت تحصیلی آنها کمک نمایم ؟  –   تعداد صفحات بیست و هفت صفحه –  بصورت ورد و قابل ویرایش – قیمت 4000   تومان – فهرست مطالب در زیر آمده است :

 

 

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بیان مسئله

توصیف وضعیت موجود

اهمیت موضوع

گردآوری شواهد1

مصاحبه با تک تک دانش آموزان کلاس

مصاحبه یا خانواده ها

مصاحبه با آموزگاران

ارائه راه حلهای پیشنهادی

مهمترین این راه حل ها عبارت بودند از:

انتخاب راه حل پیشنهادی

از جمله این راههای منتخب عبارت بودند از:

اجرای راه حل پیشنهادی

راهبردهای برنامه ریزی

گردآوری شواهد 2

تجدید نظر ، تصمیم نهایی و پیشنهادی

*  تغییر وتحول نگرش ها

* بازسازی فضای آموزشی

* فعال کردن کمیته پژوهشی مدرسه

محدودیت ها و موانع

پیشنهادات

منابع و مآخذ