شماره 189 : اقدام پژوهی چگونه مي توانم ناهنجاريهاي رفتاري (يكتا) دانش آموز طلاقم را كاهش يا از بين ببرم؟

اقدام پژوهی چگونه مي توانم ناهنجاريهاي رفتاري (يكتا) دانش آموز طلاقم را كاهش يا از بين ببرم

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه مي توانم ناهنجاريهاي رفتاري (يكتا)  دانش آموز طلاقم را كاهش يا از بين ببرم؟- مناسب برای همه مقاطع –  بصورت ورد و قابل ویرایش – تعداد صفحات  بیست  صفحه ، قیمت 3000(سه هزار تومان) تومان

فهرست مطالب در زیر امده است :

 

فهرست مطالب

چكيده :

مقدمه :

بيان  مسأله :

توصيف وضع موجود :

شناسايي علّت :

گردآوري اطلاعات ( شواهد 1 )

گرد آوري راه حل ها :

انتخاب راه حل :

چگونگي كاربرد راه حل : شواهد 2

نتيجه :

طلاق و مسائل تاثیر گذار بر روی فرزندان

پيشنهادات

منابع :

.

.

3,000 تومان – دانلود