شماره 188 :اقدام پژوهی چگونه توانستم به کمک راهکار های جذاب و مدرسه محور فرهنگ پژوهشگری و علم آموزی را در دانش آموزانم نهادینه سازم؟

اقدام پژوهی چگونه توانستم به کمک راهکار های جذاب و مدرسه محور فرهنگ پژوهشگری و علم آموزی را در دانش آموزانم نهادینه سازم

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم به کمک راهکار های جذاب و مدرسه محور  فرهنگ پژوهشگری و علم آموزی را در دانش آموزانم  نهادینه سازم؟ – مناسب برای همه مقاطع –  بصورت ورد و قابل ویرایش – تعداد صفحات  بیست و هشت صفحه ، قیمت5000(پنج هزار تومان) تومان

 

فهرست مطالب در زیر امده است :

 

 

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بیان مسئله

توصیف وضعیت موجود

اهمیت موضوع

گردآوری شواهد1

مصاحبه با تک تک دانش آموزان کلاس

مصاحبه یا خانواده ها

مصاحبه با دبیران

1.چرایی؟

2.چگونه؟

3.چه کسی؟

5.چه چیزی؟

ارائه راه حلهای پیشنهادی

مهمترین این راه حل ها عبارت بودند از:

انتخاب راه حل پیشنهادی

اجرای راه حل پیشنهادی

ساماندهی

راهبردهای برنامه ریزی

گردآوری شواهد 2

تجدید نظر ، تصمیم نهایی و پیشنهادی

● مشکلات اجرایی مدیریت مدرسه محور

▪ اجرای ضعیف:

▪ فقدان حمایت:

● نتیجه نهایی

منابع و مآخذ

.

.

50,000 ریال – دانلود