شماره 181:اقدام پژوهی چگونه توانستم فرهنگ مصرف شیر را در دانش آموزان و خانواده ها افزایش دهم؟

اقدام پژوهی چگونه توانستم فرهنگ مصرف شیر را در دانش آموزان و خانواده ها افزایش دهم

معرفی :

چگونه توانستم فرهنگ مصرف شیر را در دانش آموزان و خانواده ها افزایش دهم –   بصورت ورد و قابل ویرایش – تعداد صفحات هفده صفحه ، قیمت 2000(دو هزار تومان) تومان

فهرست مطالب در زیر امده است :

 

فهرست مطالب

پيشگفتار

مقدمه

شير:

” تركيبات شير”

اهداف پژوهش:

سؤال‌ها:

فرضیه‌ها

روش پژوهش

موانع و محدودیت‌های پژوهش

توصیف وضع موجود

مروري بر ادبيات موضوع و پيشينه

جمع آوري اطلاعات گردآوری اطلاعات شواهد 1

فوايد شير و لبنيات

طعم و مزه فاکتوری مهم در شیر

تجزيه و تحليل اطلاعات

سؤال‌های  موافق مخالف موافق مخالف نتيجه فرضيه مربوط به سؤال

بودن بچه‌ها در كنار هم و تمايل بيشتر به نوشيدن شير

پیشنهادات

نتيجه گيري

منابع و مأخذ