شماره 181:اقدام پژوهی چگونه توانستم فرهنگ مصرف شیر را در دانش آموزان و خانواده ها افزایش دهم؟

اقدام پژوهی چگونه توانستم فرهنگ مصرف شیر را در دانش آموزان و خانواده ها افزایش دهم

معرفی :

چگونه توانستم فرهنگ مصرف شیر را در دانش آموزان و خانواده ها افزایش دهم –   بصورت ورد و قابل ویرایش – تعداد صفحات هفده صفحه ، قیمت 2000(دو هزار تومان) تومان

فهرست مطالب در زیر امده است :

 

فهرست مطالب

پیشگفتار

مقدمه

شیر:

” ترکیبات شیر”

اهداف پژوهش:

سؤال‌ها:

فرضیه‌ها

روش پژوهش

موانع و محدودیت‌های پژوهش

توصیف وضع موجود

مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه

جمع آوری اطلاعات گردآوری اطلاعات شواهد 1

فواید شیر و لبنیات

طعم و مزه فاکتوری مهم در شیر

تجزیه و تحلیل اطلاعات

سؤال‌های  موافق مخالف موافق مخالف نتیجه فرضیه مربوط به سؤال

بودن بچه‌ها در کنار هم و تمایل بیشتر به نوشیدن شیر

پیشنهادات

نتیجه گیری

منابع و مأخذ