mp3 indir

شماره 175 :اقدام پژوهی تقویت هویت ملی اسلامی دانش آموزانم با بکارگیری از آیات قرآنی و منشور کوروش.

اقدام پژوهی تقویت هویت ملی اسلامی دانش آموزانم با بکارگیری از آیات قرآنی و منشور کوروش

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم هویت ملی-اسلامی دانش آموزانم را با بکارگیری از آیات قرآنی و منشور حقوق بشر کورش در درس مطالعات اجتماعي تقويت كنم؟ –  تعداد صفحات بیست و شش صفحه –  بصورت ورد و قابل ویرایش – قیمت   5000تومان – فهرست مطالب در زیر آمده است :

 

 

فهرست

چکیده

کلید واژگان :

مقدمـه

توصیف وضع موجود(   بیان مسئله  )

خلاصه آنچه گفته شد به این شرح می باشد:

جمع آوري اطلاعات(1) (شواهد)

تجزیه وتحلیل اطلاعات

خلاصه یافته های اولیه

تعریف هويت ملي -مذهبی

بعد تاريخي هويت ملی

دانش آموزان

قرآن کریم

منشور حقوق بشر کورش

ساخت منشور

ترجمه بخشی از منشور حقوق بشر کورش

اصول ومبانی درس مطالعات اجتماعي

انواع شیوه های تاریخ نگاری

روش روایی (نقلی)

روش ترکیبی

روش تحلیلی

(آزند،1381وسجادی،1380وروزنتال،1375وزرین کوب ،1375با تلخیص)

معیارهای ارزشیابی

را ه های پیشنهادی

چگونگی اجرای راه جدید

*جمع آوري اطلاعات(2) (شواهد)

تجدید نظر در روش های انجام گرفته واعتبار بخشی آن

سوالات سبک قدیم:

سوالات سبک جدید:

ارزيابي نتایج

نتیجه گیری

پيشنهادات

منابـع و ماخذ

.

.

5,000 تومان – دانلود