شماره 170 :اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکلات دانش آموزم را درکلاس درس زبان فارسی برطرف نمایم؟

اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکلات دانش آموزم را درکلاس درس زبان فارسی برطرف نمایم

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکلات دانش آموزم  را درکلاس درس زبان فارسی برطرف نمایم؟- تعداد صفحات بیست صفحه صفحه –  بصورت ورد و قابل ویرایش – قیمت 4000   تومان – فهرست مطالب در زیر آمده است :

 

فهرست

چگونه توانستم مشکلات دانش آموزم        را درکلاس      در درس زبان فارسی برطرف نمایم؟

چکیده

مقدمه

توصیف وضع موجود:

اهمیت وضرورت تحقیق :

پیشینه ی تحقیق

گرد آوریِ اطلاعات ؛  شواهد 1 :

گرد آوریِ اطلاعات و روش های آنها

مشاهده

تجزیه وتحلیل وتفسیر داده ها

راه حل های پیشنهادی

اجرای طرح

گرد آوری اطلاعات ،شواهد 2

نتیجه گیری

اهم عوامل و موانع موجود در امر آموزش زبان و ادبیات فارسی را می توان به شرح زیر دسته بندی کرد :

3-   دبیران و استادان زبان و ادبیات فارسی

5 – اولیای دانش آموزان

شیوه ی ارزشیابی دروس زبان و ادبیات فارسی

نقاط قوت و تاثیر گذار در تدریس :

5- آشنایی با روش های نوین تدریس :

۱4-آگاه کردن  دانش آموز از میزان پیشرفت در کارش:

نقاط منفی و باز دارنده  در تدریس:

پیشنهادات:

.

.

40,000 ریال – دانلود