شماره 170 :اقدام پژوهی چگونه توانستم مشكلات دانش آموزم را درکلاس درس زبان فارسي برطرف نمايم؟

اقدام پژوهی چگونه توانستم مشكلات دانش آموزم را درکلاس درس زبان فارسي برطرف نمايم

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم مشكلات دانش آموزم  را درکلاس درس زبان فارسي برطرف نمايم؟- تعداد صفحات بیست صفحه صفحه –  بصورت ورد و قابل ویرایش – قیمت 4000   تومان – فهرست مطالب در زیر آمده است :

 

فهرست

چگونه توانستم مشكلات دانش آموزم        را درکلاس      در درس زبان فارسي برطرف نمايم؟

چکیده

مقدمه

توصیف وضع موجود:

اهمیت وضرورت تحقیق :

پیشینه ی تحقیق

گرد آوریِ اطلاعات ؛  شواهد 1 :

گرد آوریِ اطلاعات و روش های آنها

مشاهده

تجزيه وتحليل وتفسير داده ها

راه حل هاي پيشنهادي

اجراي طرح

گرد آوری اطلاعات ،شواهد 2

نتیجه گيري

اهم عوامل و موانع موجود در امر آموزش زبان و ادبيات فارسي را مي توان به شرح زير دسته بندي كرد :

3-   دبيران و استادان زبان و ادبيات فارسي

5 – اولياي دانش آموزان

شيوه ي ارزشيابي دروس زبان و ادبيات فارسي

نقاط قوت و تاثیر گذار در تدریس :

5- آشنایی با روش های نوین تدریس :

۱4-آگاه کردن  دانش آموز از میزان پیشرفت در کارش:

نقاط منفی و باز دارنده  در تدریس:

پیشنهادات:

.

.

4,000 تومان – دانلود