شماره 167 :اقدام پژوهی چگونه توانستم به دانش آموزاني كه درس رياضي را دير مي آموزند آموزش دهم ؟

اقدام پژوهی چگونه توانستم به دانش آموزاني كه درس رياضي را دير مي آموزند آموزش دهم

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم به دانش آموزاني كه درس رياضي را دير مي آموزند آموزش دهم ؟- تعداد صفحات نوزده  صفحه –  بصورت ورد و قابل ویرایش – قیمت 4000   تومان – فهرست مطالب در زیر آمده است :

 

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه:

اهداف اقدام پژوهي

بیان مسئله

بيان وضعيت موجود

ملاك ها ونشانگرهاي  مربوط به آن

آن چه لازم است تغييريابد.

گردآوری اطلاعات (شواهد 1) :

1- ايجاد انگيزه در دانش آموزان

2- فراهم كردن فضا و محيط آموزشي مناسب

راه های پیشنهادی برای تدریس ریاضی :

تجزيه وتحليل داده ها

تفسيراطلاعات

انتخاب راه جدید به صورت موقتی :

الف-تدريس ساعت درپايه دوم

ب-آموزش محور

پ-تدريس اعدادزوج وفرد

ضرورت اجراي طرح

توافق راه حل هاي اجرايي

گردآوري داده ها،درباره ي تأثيراقدام بهينه

تحليل شواهد(2)

ارزشيابي واعتباربخشي

يك پيشنهاد

منابع: