شماره ۱۵۶ : اقدام پژوهی چگونه توانستم خلاقیت دانش آموزان کلاس پنجم را پرورش دهم ؟

اقدام پژوهی چگونه توانستم خلاقیت دانش آموزان کلاس پنجم را پرورش دهم

 

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم خلاقیت دانش آموزان کلاس پنجم را پرورش دهم ؟

– تعداد صفحات بیست و چهار صفحه –  بصورت ورد و قابل ویرایش – قیمت ۲۰۰۰ تومان

– فهرست مطالب در زیر آمده است :

 

فهرست

مقدمه :

توصیف وضعیت موجود و بیان مساله :

گردآوری اطلاعات و شواهد :

تجزیه و تحلیل اطلاعات :

نمودار شماره ۲ موانع خلاقیت در محیط مدرسه

با توجه به مطالب بیان شده می توان به روشهای ذیل عمل کرد :

در زمینه خانواده :

در زمینه مدرسه روش های تدریس فعال چون

ارائه راه حل موقتی و اجرای آن

گام اول : خانواده و اولیا ء

گام سوم : معلم

اجرای راه حل جدید و نظارت بر آن

گردآوری اطلاعات شواهد ۲  :

ارزشیابی تاثیر راه حل جدید و تعیین اعتبار آن

روش هایی که پدران و مادران به کار بردند :

نتایج :

نتیجه گیری :

منابع و ماخذ

20,000 ریال – دانلود


کلمه کلیدی:
سایت سازمان سنجش ، نمونه اقدام پژوهی ، دانلود اقدام پژوهی خلاقیت پرورش ، اقدام پژوهی موانع خلاقیت مدرسه

اقدام پژوهی در زمینه مدرسه ، اقدام پژوهی راه حل موقتی ، اقدام پژوهی ارزشیابی راه حل جدید