شماره 152 : اقدام پژوهی چگونه توانستم زهرا دانش آموز آموزشگاه را به درس ادبیات و زبان فارسی علاقه مند نمایم؟

اقدام پژوهی چگونه توانستم زهرا دانش آموز آموزشگاه را به درس ادبیات و زبان فارسی علاقه مند نمایم

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم زهرا دانش آموز آموزشگاه را به درس ادبیات و زبان فارسی علاقه مند نمایم؟تعداد صفحات بیست و سه صفحه –  بصورت ورد و قابل ویرایش – قیمت 4000   تومان – فهرست مطالب در زیر آمده است :

 

 

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بيان مسئله

توصیف وضع موجود:

اهمیت وضرورت تحقیق :

پیشینه ی تحقیق

گرد آوریِ اطلاعات ؛  شواهد 1 :

گرد آوریِ اطلاعات و روش های آنها

تجزيه وتحليل وتفسير داده ها

راه حل هاي پيشنهادي

اجراي طرح

گرد آوری اطلاعات ،شواهد 2

نتیجه گيري

اهم عوامل و موانع موجود در امر آموزش زبان و ادبيات فارسي را مي توان به شرح زير دسته بندي كرد :

1-     كتاب هاي درسي

2-    جامعه و اجتماع

3-   دبيران و استادان زبان و ادبيات فارسي

4- عوامل اجرايي در دبيرستان

5 – اولياي دانش آموزان

شيوه ي ارزشيابي دروس زبان و ادبيات فارسي

نقاط قوت و تاثیر گذار در تدریس :

نقاط منفی و باز دارنده  در تدریس:

پیشنهادات:

منابع و مآخذ