شماره 151 : اقدام پژوهی چگونه توانستم رفتار های نامطلوب علی دانش آموز کلاس ششم را برطرف نمايم؟

اقدام پژوهی چگونه توانستم رفتار های نامطلوب علی دانش آموز کلاس ششم را برطرف نمايم

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم رفتار های نامطلوب علی  دانش آموز کلاس ششم را  برطرف نمايم؟   .. تعداد صفحات بیست و سه صفحه –  بصورت ورد و قابل ویرایش – قیمت 4000   تومان – فهرست مطالب در زیر آمده است :

 

 

فهرست مطالب

چکیده اقدام پژوهی :

مقدمه :

توصیف وضعیت موجود و تشخیص مسئله

گرد آوري اطلاعات ( شواهد- ا )

تجزيه و تحليل وتفسيرها:

انتخاب راه جدید به صورت موقّت

آ موزش درمانی

روشهاي درمان حسادت :

تکنیک هایی لازم برای کنترل رفتار های نامطلوب در محیط خانواده

درمان رفتار های نامطلوب:

قوانين يادگيري:

قانون اثر ونتيجه :

اجرای طرح جدید و نظارت بر آن

گرد آوري اطلاعات(شواهد 2)

ارزشيابي تاثير اقدام جديد وتعيین اعتبار

ارائه راهکارها

کلاس انگيزه معلم ، علاقه دانش آموز

منابع و ماخذ

پيوست ها