شماره 140 :اقدام پژوهی چگونه توانستم دبيران آموزشگاه را به شركت در شوراي دبيران ترغيب نمايم؟

اقدام پژوهی چگونه توانستم دبيران آموزشگاه را به شركت در شوراي دبيران ترغيب نمايم

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم تمركز حواس را در دانش آموزان  پايه سوم  بهبود بخشم ؟  .. تعداد صفحات بیست و پنج صفحه –  بصورت ورد و قابل ویرایش – قیمت  5000تومان – فهرست مطالب در زیر آمده است :

 

 

فهرست مطالب

چكيده

مقدمه

اهمیت و ضرورت تحقیق

پيشينه تحقيق

نظر دکتر سید محمد میر کمالی :

توصیف و تحلیل وضع موجود

شرح فعالیت های لازم جهت فعال سازی شورای دبیران

فعالیت هایی که با توجه به هدف شورای دبیران در جلسات باید مطرح شود :

دلایل اهمیت و فواید و ضرورت شورای دبيران در مدارس:

گردآوری شواهد يك

تحليل يافته هاي علمي و بيان راه حل

انتخاب راه حل موقی و اجرای نظارت بر آن:

گرد آوري شواهد دو

راهبردهای تقویت و بهینه سازی شورای دبيران

راهكار هاي پيشنهادي

نتيجه گيري

منابع‌ و ماخذ

.

.

5,000 تومان – دانلود