شماره 139 :اقدام پژوهی چگونه توانستم تمركز حواس را در دانش آموزان پايه سوم بهبود بخشم؟

اقدام پژوهی چگونه توانستم تمركز حواس را در دانش آموزان پايه سوم بهبود بخشم

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم تمركز حواس را در دانش آموزان  پايه سوم  بهبود بخشم ؟  .. تعداد صفحات بیست و پنج صفحه –  بصورت ورد و قابل ویرایش – قیمت 4000   تومان – فهرست مطالب در زیر آمده است :

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

بيان مسـئله

تعریف واژگان کلیدی

تمرکز حواس

دانش آموز

ارائـه اطـلاعات (شـواهد 1 )

شاخص هاي کيفي وضع موجود

شـاخص هـاي کـمي وضـع موجـود

راه حـل هـاي پيشـنهادي

اجـراي راه حـل هـا

ارائه اطلاعات(شواهد 2 )

منشاء حواس پرتي

1-آمادگي براي مطالعه:

2-داشتن علاقه به مطالعه:

3- تعيين زمان و مكان مطالعه:

4- يادبگير كه بگويي «نه»:

5- ترك افكار منفي و داشتن افكار مثبت:

6- طرح سئوال:

7- آگاهي از شيوه هاي صحيح مطالعه و يادگيري:

تند خواني :

عبارت خواني :

خواندن اجمالي:

خواندن تجسسي:

8- جديت در مطالعه

9- استفاده از راهنما:

10- خط كشيدن زير مطالب مهم:

11- ياداشت برداري هنگام مطالعه:

پيشنهادا ت:

منابع و ماخذ

.

.

4,000 تومان – دانلود