شماره 137 :اقدام پژوهی چگونه توانستم مشارکت اولیاء را در امور آموزشی ، پرورشی و عمرانی آموزشگاه افزایش دهم؟

اقدام پژوهی چگونه توانستم مشارکت اولیاء را در امور آموزشی ، پرورشی و عمرانی آموزشگاه افزایش دهم

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم مشارکت اولیاء را در امور آموزشی ، پرورشی و عمرانی آموزشگاه افزایش دهم؟

 

تعداد صفحات بیست و پنج صفحه –  بصورت ورد و قابل ویرایش – قیمت 5000   تومان – فهرست مطالب در زیر آمده است :

 

 

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بیان مسئله

توصیف موضوع  ( گردآوری شواهد 1 ):

راه حلهای ارائه شده برای حل مسئله:

روشهای انتخاب شده و چرایی آنها:

توصیف اقدامات انجام شده پس از تصمیم گیری:

نتایج بدست آمده از انجام اقدامات (گرد اوری شواهد 2 ):

کاستی های جلب مشارکت مردمی را در عوامل ذیل می توان یافت :

روش های پیشنهادی برای جلب مشارکت:

راههای گسترش مشارکت اولیاء و مربیان:

ضرورت ارتباط خانه و مدرسه

روش های برقراری ارتباط میان خانه و مدرسه

همکاری خانه و مدرسه در امور آموزش دانش آموزان

همکاری خانه و مدرسه در امور رفتاری دانش آموزان

موانع مشارکت اولیا در مدرسه

موانع مشارکت اولیا از سوی مدرسه

موانع مشارکت از سوی اولیا

راهکارهای افزایش مشارکت اولیا در مدرسه

نتیجه گیری

نتیجه گیری

منابع

.

.

50,000 ریال – دانلود