شماره 134 : اقدام پژوهی چگونه توانستم مشكلات كف پاي صاف تعدادي از دانش آموزان را برطرف نمايم؟

اقدام پژوهی چگونه توانستم مشكلات كف پاي صاف تعدادي از دانش آموزان را برطرف نمايم

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم مشكلات كف پاي صاف تعدادي از دانش آموزان  را برطرف نمايم؟

تعداد صفحات سی صفحه –  بصورت ورد و قابل ویرایش – قیمت 5000   تومان – فهرست مطالب در زیر آمده است :

 

 

فهرست مطالب

چكيده

فصل اول :

مساله یابی و تشخیص موضوع

مقد مه:

بيان مسئله

توصيف وضع موجود

جمع آوری اطلاعات برای تشخیص بهتر مساله

گرد آوري  شواهد 1:

شواهد تشخیصی:

جهت دستیابی به علل مشکل :

ارز شیابی  قبل از اجرا :

شناخت مهم ترین عوامل بروز صافی کف پا و جمع آوری اطلاعات درباره آن

صافي كف پا

علل صافی کف پا

علائم صافی کف پا

فصل دوم :

اجرا

تفکر و جستجو برای پیدا کردن راه حل

تشخیص صافی کف پا

درمان صافی کف پادرمان صافی کف پا

عوارض جراحی در صافی کف پا

ارائه راه حلهای  پیشنهادی :

حركات تقویتی:

حركات كششی:

اجرای تمرینات با وسیله:

پیشنهادات :

اهداف  بلند  مدت :

ا هداف کوتاه مدت :

معیار و ملاک در رسیدن به اهداف :

اولویت :

تقویت :

اجرای کار  :

اما خطرات این عارضه:

فصل سوم :

ارزیابی

ارزیابی از اجرای پروژه در سه ماه اول:

شواهد ارزشیابی :

ارزشیابی پایانی:

گرد آوري شواهد دو

برنامه های پیشنهادی آتی:

منابع وماخذ:

.

.

5,000 تومان – دانلود