شماره 134 : اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکلات کف پای صاف تعدادی از دانش آموزان را برطرف نمایم؟

اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکلات کف پای صاف تعدادی از دانش آموزان را برطرف نمایم

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکلات کف پای صاف تعدادی از دانش آموزان  را برطرف نمایم؟

تعداد صفحات سی صفحه –  بصورت ورد و قابل ویرایش – قیمت 5000   تومان – فهرست مطالب در زیر آمده است :

 

 

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول :

مساله یابی و تشخیص موضوع

مقد مه:

بیان مسئله

توصیف وضع موجود

جمع آوری اطلاعات برای تشخیص بهتر مساله

گرد آوری  شواهد 1:

شواهد تشخیصی:

جهت دستیابی به علل مشکل :

ارز شیابی  قبل از اجرا :

شناخت مهم ترین عوامل بروز صافی کف پا و جمع آوری اطلاعات درباره آن

صافی کف پا

علل صافی کف پا

علائم صافی کف پا

فصل دوم :

اجرا

تفکر و جستجو برای پیدا کردن راه حل

تشخیص صافی کف پا

درمان صافی کف پادرمان صافی کف پا

عوارض جراحی در صافی کف پا

ارائه راه حلهای  پیشنهادی :

حرکات تقویتی:

حرکات کششی:

اجرای تمرینات با وسیله:

پیشنهادات :

اهداف  بلند  مدت :

ا هداف کوتاه مدت :

معیار و ملاک در رسیدن به اهداف :

اولویت :

تقویت :

اجرای کار  :

اما خطرات این عارضه:

فصل سوم :

ارزیابی

ارزیابی از اجرای پروژه در سه ماه اول:

شواهد ارزشیابی :

ارزشیابی پایانی:

گرد آوری شواهد دو

برنامه های پیشنهادی آتی:

منابع وماخذ:

.

.

50,000 ریال – دانلود