شماره 132 : اقدام پژوهی توسعه و تقویت چگونه توانستم تفکر پژوهشی را در دانش آموزان دبیرستان توسعه و تقویت نموده فرهنگ پژوهش را در آنها نهادینه سازم؟

اقدام پژوهی توسعه و تقویت چگونه توانستم تفکر پژوهشی را در دانش آموزان دبیرستان توسعه و تقویت نموده فرهنگ پژوهش را در آنها نهادینه سازم

معرفی :

اقدام پژوهی

 

چگونه توانستم تفکر پژوهشی را در دانش آموزان دبیرستان توسعه و تقویت نموده فرهنگ پژوهش را در آنها نهادینه سازم؟

تعداد صفحات بیست و سه صفحه –  بصورت ورد و قابل ویرایش – قیمت 5000   تومان – فهرست مطالب در زیر آمده است :

 

 

فهرست مطالب

چکیده:

مقدمه

بیان مسئله

پيشينه پژوهش

توصیف وضع موجود  :

مشخصات واحد آموزشي  :

آمار  عوامل  اجرايي:

مشخصات  فيزيكي  مدرسه

گرد آوری شواهد یک

جمع آوری اطلاعات برای ارائه ی راه حل ها

1-  مصاحبه:

2-   برگزاری جلسه همکاران

3-  مطالعه

4-   مشاهده

تجزیه و تحلیل داده ها

انتخاب راه حل جديد به صورت موقت

اجراي راه حل های جديد

گرد آوری شواهد دو

ارزشيابي و تاثير اقدام جديد

عادلانه بودن ارزیابی (اعتبار بخشی)

عوامل موثر در نهادینه کردن پژوهش و تحقیق در مدرسه و جامعه

نقش نظام آموزشی در نهادینه کردن فرهنگ پژوهش و تحقیق در مدارس:

نقش دبیران در نهادینه کردن فرهنگ پژوهش:

نتیجه گیری و پیشنهادات:

منابع و مآخذ

.

.

5,000 تومان – دانلود