شماره 131 : اقدام پژوهی چگونه توانستم بي انظباطي نگين را ساماندهي کردم؟

اقدام پژوهی چگونه توانستم بي انظباطي نگين را ساماندهي کردم

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم بي انظباطي نگين را ساماندهي کردم .  .. تعداد صفحات سی صفحه –  بصورت ورد و قابل ویرایش – قیمت 4000   تومان – فهرست مطالب در زیر آمده است :

 

 

فهرست مطالب

چکیده تحقیق

مقدمه

«توصیف وضعیت و تبیین مسئله»

اهمیت وضرورت تحقیق

اهداف پژوهش

اهداف جزئی:

پیشینه اقدام پزوهی :

گرد آوري اطلاعات ( شواهد- ا )

تجزيه و تحليل وتفسيرداده ها:

عامل فقر خانواده

عوامل تبعیض والدین :

عوامل مدرسه ای :

انتخاب راه جدید به صورت موقّت

اجرای طرح جدید و نظارت بر آن

فعال کردن دانش آموزدر مدرسه یا مسئولیت دادن به وی

تماس با والدین

انجام برخی فعالیت ها که باعث از بین رفتن ناسازگاری دانش آموزمی شود.

آموزش درمانی

گرد آوري اطلاعات(شواهد 2)

ارزشيابي تاثير اقدام جديد وتعيین اعتبار

علل و عوامل بی نظمی دانش آموزان را می‌توان به پنج دسته تقسیم کرد :

مدیریت رفتار با دانش آموز

معلمان کارآمد:

اصول مدیریت رفتار با دانش آموز

منابع و مآخذ

.

.

4,000 تومان – دانلود