شماره 129 : اقدام پژوهی چگونه توانستم زنگ تفریح را برای فرگیران شاد و مفرح؛ همراه بازی و سرگرمی ایجاد نمایم

اقدام پژوهی چگونه توانستم زنگ تفریح را برای فرگیران شاد و مفرح؛ همراه بازی و سرگرمی ایجاد نمایم

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم زنگ تفریح را برای فرگیران شاد و مفرح؛ همراه بازی و سرگرمی ایجاد نمایم؟ .. تعداد صفحات بیست و هفت  صفحه –  بصورت ورد و قابل ویرایش – قیمت 4000   تومان – فهرست مطالب در زیر آمده است :

فهرست مطالب

چکیده :

مقدمه

بیان مسئله

تعاریف عملیاتی موضوع تحقیق:

ارتباط:

بچه ها :

ساعت تفریح:

تقویت:

پیشینه تحقیق

گرد آوری شواهد۱

جدول تعداد مشاجره ها و درگیری های دانش آموزان پایه دوم در مورخه 30/07/92 تا5/08/92

ارائه دو نمونه از درگیری بین دانش آموزان در ساعت تفریح

نمونه ی اول :

مورد دوم

شرح درگیری:

پرسشنامه

۱- بهبود رفتار در سطح سازمان ، کلاس و فرد که  شامل سه سطح می باشد.

الف) بهبود رفتار در سطح سازمان یا مدرسه :

ب) بهبود رفتار در سطح کلاس :

ج) بهبود رفتار در سطح فرد :

۲- بهبود رفتار دانش آموزان از طریق جلب مشارکت آنان در بازسازی حیاط و محوطه ی بازی:

-3 بهبود رفتار از طریق بهبود روابط بین دانش آموزان :

4 -بهبود رفتار دانش آموزان از طریق آموزش معلمان و بهبود جو مدرسه :

تجزیه و تحلیل یافته ها :

ارائه راه حل موقت:

اجرای راه حل:

۱-جلب مشارکت آنان در بازسازی حیاط و محوطه ی بازی

۲-بهبود رفتار دانش آموزان از طریق آموزش معلمان و بهبود جو مدرسه

۳- بهبود رفتار از طریق بهبود روابط بین دانش آموزان

۴-نظر خواهی از دانش آموزان در جهت ایجاد شرایط مطلوب

گر آوری شواهد ۲:

اعتبار سنجی:

● زنگ‌های کوتاه تفریح

● زنگ‌های تفریح را چگونه شاد، سازنده و سودمند نماییم؟

● اولین گام و تفکر در مورد ساعات تفریح

۱) زنگ تفریح اول

۲) زنگ تفریح دوم

۳) زنگ تفریح سوم

● سه زنگ تفریح با چه اهدافی؟

●نتیجه گیری :

پیشنهادها:

 

منابع: