شماره 127 : اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاهم را به خوردن صبحانه ترغيب نمايم ؟

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاهم را به خوردن صبحانه ترغيب نمايم

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاهم را به خوردن صبحانه ترغيب نمايم ؟ .. تعداد صفحات بیست و هشت صفحه –  بصورت ورد و قابل ویرایش – قیمت 5000   تومان (پنج هزار تومان )- فهرست مطالب در زیر آمده است :

 

فهرست مطالب

مقدمه

بيان مسأله

توصيف  وضعيت موجود

گردآوری اطلاعات و شواهد1

در ابتدا از معاونین پرسیدم :

از همکاران سوال کردم :

تعریف صبحانه :

اهمیت صرف صبحانه :

فواید مصرف صبحانه توسط دانش آموزان

تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها

انتخاب راه حل موقتي

اعتبار بخشي به راه حل ها

2- ابتكاري بودن برخي از راه حل ها

4-پيش بيني تأثير راه حلها

توصيف وضع مطلوب يا (شواهد 2)

ارزيابي از راه حل هاي اجرا شده

نتيجه گيري

پيشنهادات كاربردي

منابع و مآخذ

.

.

5,000 تومان – دانلود