شماره 123 : اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه را به استفاده از تغذیه‌ی صحیح و سالم علاقه مند کنم

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه را به استفاده از تغذیه‌ی صحیح و سالم علاقه مند کنم

معرفی :

تعداد صفحات بیست وشش صفحه –  بصورت ورد و قابل ویرایش – قیمت 5000   تومان – فهرست مطالب در زیر آمده است :

مقدمه

بیان مسأله

توصیف وضع موجود یا (شواهد1)

الف ـ شاخص‌های کیفی وضع موجود

شاخص‌های کمی وضع موجود

جدول شماره 1 ـ جدول توزیع فراوانی درصد تعداد علاقمندان به استفاده از تغذیه‌ی سالم نسبت به کل دانش‌آموزان کلاس (اوایل سال)

گردآوری اطلاعات (راه‌حل‌ها)

1 ـ مشاهده:

2 ـ مصاحبه‌:

پرسشنامه:

پیشنهادات افراد پاسخ دهنده

الف‌ ـ همکاران

ب ـ دانش آموزان

اصول تغذیه‌

تعاریف

تنظیم برنامه ها ی غذایی:

جدول راهنمای انتخاب مواد غذایی روزانه از گروههای غذایی

انتخاب راه حل موقتی

اعتبار بخشی به راه حل ها

شیوه های اجرا

توصیف وضع مطلوب یا (شواهد 2)

الف) شاخص های کیفی در موفقیت طرح

ب _ شاخص های کمی در موفقیت طرح

جدول شماره ی 2_ جدول توزیع فراوانی درصد تعداد علاقمندان به استفاده از تغذیه‌ی سالم نسبت به کل دانش آموزان ( کلاس پایان سال )

ارزیابی از راه حل های اجرا شده

نتیجه گیری

پیشنهادات:

منابع و مآخذ

اقدام پژوهی
اقدام پژوهی رایگان
اقدام پژوهی مربی بهداشت
اقدام پژوهی تغزیه سالم
50,000 ریال – دانلود