شماره 123 : اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه را به استفاده از تغذيه‌ي صحيح و سالم علاقه مند کنم

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه را به استفاده از تغذيه‌ي صحيح و سالم علاقه مند کنم

معرفی :

تعداد صفحات بیست وشش صفحه –  بصورت ورد و قابل ویرایش – قیمت 5000   تومان – فهرست مطالب در زیر آمده است :

مقدمه

بيان مسأله

توصيف وضع موجود يا (شواهد1)

الف ـ شاخص‌هاي كيفي وضع موجود

شاخص‌هاي كمي وضع موجود

جدول شماره 1 ـ جدول توزيع فراواني درصد تعداد علاقمندان به استفاده از تغذيه‌ي سالم نسبت به كل دانش‌آموزان كلاس (اوايل سال)

گردآوري اطلاعات (راه‌حل‌ها)

1 ـ مشاهده:

2 ـ مصاحبه‌:

پرسشنامه:

پيشنهادات افراد پاسخ دهنده

الف‌ ـ همكاران

ب ـ دانش آموزان

اصول تغذيه‌

تعاريف

تنظيم برنامه ها ي غذايي:

جدول راهنماي انتخاب مواد غذايي روزانه از گروههاي غذايي

انتخاب راه حل موقتي

اعتبار بخشي به راه حل ها

شيوه هاي اجرا

توصيف وضع مطلوب يا (شواهد 2)

الف) شاخص هاي كيفي در موفقيت طرح

ب _ شاخص هاي كمي در موفقيت طرح

جدول شماره ي 2_ جدول توزيع فراواني درصد تعداد علاقمندان به استفاده از تغذيه‌ي سالم نسبت به كل دانش آموزان ( كلاس پايان سال )

ارزيابي از راه حل هاي اجرا شده

نتيجه گيري

پیشنهادات:

منابع و مآخذ

اقدام پژوهی
اقدام پژوهی رایگان
اقدام پژوهی مربی بهداشت
اقدام پژوهی تغزیه سالم
5,000 تومان – دانلود