mp3 indir

شماره 122 : اقدام چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاهم را به شرکت در نماز جماعت علاقمند سازم ؟

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاهم را به شرکت در نماز جماعت علاقمند سازم

معرفی :

اقدام پژوهی  چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاهم را به شرکت در نماز جماعت علاقمند سازم ؟ .. تعداد صفحات بیست و هشت  صفحه –  بصورت ورد و قابل ویرایش – قیمت 3000   تومان – فهرست مطالب در زیر آمده است :

فهرست مطالب

چکیده:

مقدمه

بیان مسئله

هدف از اقدام پژوهی حاضر:

شواهد نیاز به پژوهش ( شواهد 1 )

شاخص های کیفی وضعیت موجود

شاخص های کمی وضعیت موجود

جمع آوری اطلاعات برای ارائه ی راه حل ها

1-     مصاحبه:

2-        برگزاری جلسه همکاران

3-        پرسش نامه

4-        مطالعه

5-        مشاهده

خلاصه يافته‌هاي اوليه

پیشینه و یافته های دیگران

راه حل های پیشنهادی

راه حل های انتخابی و قابل اجرا

اجراي راه حل های انتخابی و دلایل انتخاب این روش ها

شواهد موفقیت در پژوهش(شواهد 2)

شواهد کیفی موجود در شواهد(2)

شاخص های کمی در شواهد(2)

از آنچه گذشت میتوان نتیجه گرفت که با اجرای این روشها:

عادلانه بودن ارزیابی (اعتبار بخشی)

باز ساخت یا بهسازی عمل

نتیجه گیری

پیشنهادات:

کلام آخر:

 

منابع و مآخذ