شماره 120 : اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان مدرسه را به شرکت در مراسم صبحگاه تشویق و ترغیب نمایم ؟

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان مدرسه را به شرکت در مراسم صبحگاه تشویق و ترغیب نمایم

معرفی :

اقدام پژوهی اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان مدرسه را به شرکت در مراسم صبحگاه تشویق و ترغیب نمایم ؟ .. تعداد صفحات بیست و هفت  صفحه –  بصورت ورد و قابل ویرایش – قیمت 4000   تومان – فهرست مطالب در زیر آمده است :

 

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بيان مسئله

اهميت و ضرورت تحقيق

توصيف وضع موجود

گرد آوري شواهد يك

جمع آوری اطلاعات و ارائه ی راه حل های پیشنهادی:

انتخاب و اجرای راه حل:

استفاده از ارزش های ملی و ایرانی:

اهمیت برنامه ریزی مراسم صبحگاه:

ارزشیابی:

ارایه نتایج وگرد آوري شواهد دو:

اهداف مراسم آغازين:

آثار تربيتي مراسم آغازين:

نكاتي  در باره مراسم آغازين:

چند نمونه از دعا های مراسم صبحگاهی که در آموزشگاه ما انجام شد:

نتیجه گیری

راهكار هاي پيشنهادي

منابع و مآخذ: