شماره 120 : اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان مدرسه را به شرکت در مراسم صبحگاه تشویق و ترغیب نمایم ؟

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان مدرسه را به شرکت در مراسم صبحگاه تشویق و ترغیب نمایم

معرفی :

اقدام پژوهی اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان مدرسه را به شرکت در مراسم صبحگاه تشویق و ترغیب نمایم ؟ .. تعداد صفحات بیست و هفت  صفحه –  بصورت ورد و قابل ویرایش – قیمت 4000   تومان – فهرست مطالب در زیر آمده است :

 

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

توصیف وضع موجود

گرد آوری شواهد یک

جمع آوری اطلاعات و ارائه ی راه حل های پیشنهادی:

انتخاب و اجرای راه حل:

استفاده از ارزش های ملی و ایرانی:

اهمیت برنامه ریزی مراسم صبحگاه:

ارزشیابی:

ارایه نتایج وگرد آوری شواهد دو:

اهداف مراسم آغازین:

آثار تربیتی مراسم آغازین:

نکاتی  در باره مراسم آغازین:

چند نمونه از دعا های مراسم صبحگاهی که در آموزشگاه ما انجام شد:

نتیجه گیری

راهکار های پیشنهادی

منابع و مآخذ: