اقدام پژوهی چگونه می توانم لکنت زبان دانش آموزم را بر طرف نمایم شماره ۹۴

اقدام پژوهی چگونه می توانم لکنت زبان دانش آموزم را برطرف نمایم؟

معرفی :

اقدام پژوهی چگونه می توانم لکنت زبان دانش آموزم را برطرف نمایم.

– فایل بصورت ورد (word) و قابل ویرایش – تعداد صفحات پانزده صفحه –  قیمت فقط دو هزار تومان

 

چکیده طرح:
هدف:
هدف از این پژوهش این بودکه چگونه میتوانم لکنت زبان دانش­آموزم را بر طرف نمایم.

آزمودنی:
در این پژوهش بر روی یکی از دانش ­آموزان دختر که لکنت زبان شدیدی داشت ودر پایه پنجم دبستان شهبازی سال تحصیلی ۹۰-۹۱ تحصیل می­کرد پژوهش کردم.

روش تحقیق:
از طریق مباحثه و مشاوره و روان درمانی با مشکل بهتر آشنا شدم ودر جهت رفع آن کوشش کردم.

یافته­ها:
با شناسایی دانش ­آموزم مشکل او را s استرس و اضطراب مأیوس بودن از این که هیچ وقت نمی­توانم درست صحبت کنم دیدم.

نتایج:
با صحبت و آشنا شدن با روحیه این دانش ­آموز s خودم را به او نزدیک کردم که لااقل در مورد من کمتر دچار استرس شود و موفق هم شدم که نظر او را به خودم جلب کنم و طبق گفته­های خود او اولین معلمی بودم که شانس نزدیک شدن به او را داشتم و باعث شده بودم که احساس خوبی در او پیدا شود.«همان جلب توجه»

کلید واژه:
اضطراب و استرس- ناامیدی- توجه و بها دادن – امیدواری

فهرست مطالب

چکیده طرح:

هدف:

آزمودنی:

روش تحقیق:

یافته ­ها:

نتایج:

کلید واژه:

مقدمه:

توصیف وضعیت موجود:

گردآوری اطلاعات و شواهد۱:

تجزیه و تحلیل داده ­ها:

اجرای راه حل:

انتخاب راه حل:

روش زبانی یا بیانی یا تلفظی:

روش روانی- درمانی:

تنش ­زدایی و آرامش روانی:

گردآوری شواهد۲:

نتیجه ­گیری و تصمیم نهایی:

منابع :

اقدام پژوهی

اقدام پژوهی تربیتی آموزشی

اقدام پژوهی لکنت زبان

اقدام پژوهی رایگان


کلمه کلیدی:
سایت سازمان سنجش ، نمونه اقدام پژوهی ، دانلود اقدام پژوهی لکنت زبان برطرف ، اقدام پژوهی زبانی بیانی تلفظی

اقدام پژوهی روانی درمانی ، اقدام پژوهی تنش ­زدایی روانی ، اقدام پژوهی نتیجه ­گیری تصمیم

 148 views

0/5 (0 Reviews)